1 praza de Funcionario de TÉCNICO DE INFORMÁTICA. Concello de Marin ( Ope 2017)

convocatoria a cobertura en propiedade por funcionario/a de carreira, mediante o sistema de oposición libre, de UNHA (1) praza de TÉCNICO DE INFORMÁTICA pertencente á Escala de Administración especial, Subescala Técnica, clase Técnico Medio, Grupo B.

Dita praza corresponde á oferta de emprego público de 2017 do Concello de Marín, publicada no BOP de Pontevedra nº 32, de data 14 de febreiro de 2018 . O posto correspondente a esta praza terá destino no departamento de Informática

SISTEMA SELECCIÓN : Oposición libre.

REQUISITOS , entre outros

.   Estar en posesión, ou en condición de obter, no día en que remate o prazo de presentación de solicitudes de participación, do título de Técnico Superior na rama informática. As equivalencias deberán de acreditarse polos aspirantes.

. Ter aboado os dereitos de exame por importe de 18,03 euros,

PRAZO presentación solicitudes :  VINTE (20) DÍAS NATURÁIS contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

VER  bases completas na web do concello de Marin ou no Boppo ( abaixo en doumento adxunto)