147  AUXILIARES DE POLICIA LOCAL PARA CONCELLOS ( Contrato laboral temporal)

147  AUXILIARES DE POLICIA LOCAL PARA CONCELLOS ( Contrato laboral temporal)

O DOG do Mércores, 3 de abril de 2019, publica as bases e a convocatoria do proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 147 postos de auxiliares de policía local dos concellos e a creación da lista de colaboración para a súa contratación

Nota : No Morrazo convócanse  en Bueu 8, en  Marín 4,  en Cangas 2 ( ver nº prazas en  Dog)

REQUISITOS, entre outros

. Ter cumpridos os dezaoito anos

. Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou Equivalente ( vale Graduado Escolar)

. Ter unha estatura mínima de 1,65 metros para os homes e 1,60 metros para as mulleres.

O PRAZO de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia. ATA O 17 DE ABRIL

TAXAS: deberase aboar previamente en concepto de dereitos de exame o importe de 25,81 euros  (  ver Exención e bonificación no aboamento da taxa no pto  3.2.2 do Dog)

As persoas que superen este proceso selectivo serán contratadas en réxime laboral temporal nos respectivos concellos ou formarán parte da listaxe de reserva.

PROCESO SELECTIVO. oposición por quenda libre,

Ver probas, temario , solitude e  bases completas no DOG  que se adxunta