3 Prazas AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ( INTERINOS). Concello de Porriño

No Boppo do  luns 20 de xullo 2020, pubñlicase a convpocatoria do Concelo de Porriño, de TRES (3) PRAZAS VACANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SUBGRUPO C2 en RÉXIME DE INTERINIDADE

Sistema  Selección : OPOSICIÓN LIBRE

REQUISITOS ASPIRANTES:

. título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, equivalente ou superior

. Ter aboada a cantidade de 15,95 euros, polos dereitos de participación no proceso selectivo,

SOLICITUDES: presentaranse no Rexistro Xeral deste Concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres, durante o prazo de 20 días naturais contados a partir do día seguinte a aquel en que se publique o anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

As solicitudes formularanse conforme ó modelo que se acompaña como Anexo II a estas bases

 VER BASES EN DOCUMETO ADXUNTO (  Temario páx 12 das bases)