3 Prazas AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (INTERINOS). Concello de Porriño

No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO) nº 137, do 20 de xullo de 2020, publicouse o anuncio relativo ás bases reguladoras do proceso selectivo para cubrir, en réxime de interinidade, tres prazas vacantes de auxiliar administrativo, polo sistema de oposición libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte (20) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia (03.09.20): o prazo remata o 1 de Outubro de 2020.

REQUISITOS ASPIRANTES:

. título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, equivalente ou superior

. Ter aboada a cantidade de 15,95 euros, polos dereitos de participación no proceso selectivo,

SOLICITUDES: presentaranse no Rexistro Xeral deste Concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres, durante o prazo de 20 días naturais contados a partir do día seguinte a aquel en que se publique o anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

As solicitudes formularanse conforme ó modelo que se acompaña como Anexo II a estas bases

 VER BASES EN DOCUMETO ADXUNTO (Temario páx 12 das bases)