Mércores 21 de Marzo del 2018
MENU

A WEB DE INFORMACIÓN SOBRE EMPREGO E FORMACIÓN

Lugar A Carrasqueira S/N

CP 36958 Tiran - Moaña (Pontevedra)

Horario Patronato

Lun - Ven 8.00 - 14.30

BOLSAS DE TURISMO, CONCELLO DE CANGAS

BOLSAS DE TURISMO, CONCELLO DE CANGAS 2018 ( publicado no BOPPO do  2 marzo de  2018)

O Concello de Cangas  convoca dúas bolsas ou becas de turismo de Cangas para o ano 2018, polo procedemento de concorrencia competitiva, por unha duración total de cinco meses e medio para a adquisición de formación práctica mediante a realización de labores de información turística nas oficinas de turismo do municipio de Cangas tempo que se distribuirá en tres períodos coincidentes cos de maior actividade turística no Concello co fin de que as persoas seleccionadas conten cun aproveitamento axeitado de cara a súa formación.

REQUISITOS, entre outros:

•  Estar en posesión das seguintes titulacións: Técnico superior de información e comer-cialización turística; Técnico superior en guía información e asistencia turística; Técnico en empresas o actividades turísticas; Licenciatura, grao ou Diplomatura en turismo.

• Estas titulacións deben estar finalizadas nos 10 anos naturais inmediatamente anteriores ao remate do prazo de presentación das solicitudes desta convocatoria.

As bolsas terán unha duración de 5 meses e medio repartidos nos períodos de tempo que se indican:

• Do 23 de marzo ao 1 de abril de 2018

• Do 30 de abril ao 30 de setembro de 2018

• Do 6 ao 9 de decembro de 2018

 Bases reguladoras

As bases reguladoras da concesión destas subvencións están publicadas integramente:

• Na sede electrónica do Concello: http://cangas.sedelectronica.gal/board//

• Na páxina web do Concello: http://cangas.gal/

 Contía da axuda

Os créditos orzamentarios aos que se imputa a subvención son os seguintes 2018/0-432-48 e 2018/0-432-16000, e a contía total máxima da subvención convocada é de 7.563,84€.

 Prazo de presentación de solicitudes

As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas deberán facelo constar no modelo de instancia que figura como anexo da convocatoria dirixida ao Alcalde-Presidente do Concello de Cangas, que deberá ser entregada no Rexistro Xeral do Concello de Cangas, ou por calquera dos medios sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas, no prazo de dez días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio.

Nos casos en que a instancia non se presente directamente no rexistro xeral do concello a persoa aspirante deberá dirixir por fax, ao número 986 304850, unha copia da instancia na que figure a data de presentación no rexistro correspondente, con anterioridade ao remate do prazo de presentación de solicitudes, aos efectos de que poida ser incluída na relación de admitidos/a

Sexto. Outros datos

As instancias deberán ir acompañadas da seguinte documentación:

• Fotocopia cotexada, por ámbalas dúas caras, do DNI.

• Fotocopia cotexada do título ou do recibo do depósito do título.

• Para a valoración da fase concurso as persoas aspirantes deberán entrega-los documentos xustificativos que estimen oportunos (orixinais ou fotocopias cotexadas). O tribunal terá en conta a coherencia da documentación aportada cós méritos a valorar, considerándose preferentemente para estes efectos as certificacións administrativas ou títulos oficiais. Os méritos non xustificados documentalmente ou insuficientemente xustificados, non serán obxecto de valoración.

Toda a documentación aportada deberá presentarse debidamente cotexada.