Concello de Vigo: Selección de persoal para a formación dunha bolsa de emprego de OFICIAL CONDUTOR, GRUPO C2,

Concello de Vigo: Selección de persoal para a formación dunha bolsa de emprego de OFICIAL CONDUTOR, GRUPO C2,

No BOPPO do 28 de febreiro de 2018, publicase o proceso  selectivo  do concello de Vigo para a formación da bolsa de emprego para nomeamentos interinos como oficial condutor

CONDICIÓNS DAS PERSOAS ASPIRANTES, entre outras:

. Estar posesión do permiso de conducir da categoría C+E e D+E,

. Graduado eso ou equivalente

Nota orientadora:  é equivalente ao graduado en ESO  ( so a efectos laborais)  os seguintes estudios:  graduado escolar,  certificado de estudios primarios, 1º ciclo da Eso ,Ciclo Medio de FP ou FP1,   probas de acceso a Fp aprobadas,  bacharelato elemental e a proba de acceso a universidade de maiores de 25 anos

SISTEMA DE SELECCIÓN

O sistema de selección para esta bolsa de traballo será o de oposición libre, consistindo en probas de coñecementos xerais ou específicos teóricos e prácticos, pudendo consistir en test, probas, desenvolvemento por escrito, traballos manuais, etc, segundo a natureza e función dos postos de traballo que vaian desenvolver de acordo coas bases específicas

 PRAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

A solicitude dirixirase ao Alcalde-Presidente do Concello de Vigo e presentarase no Rexistro Xeral do Concello no prazo de 20 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

Á instancia deberá achegarse unicamente a documentación especificamente referida na Base II anterior (“Condicións dos aspirantes e acreditación documental”) e, no seu caso, do título CELGA 3 ou equivalente homologado.

VER BOPO E BASES EN  DOCUMENTO ADXUNTO ( Os temas da oposición nas últimas follas)