CONCURSO-OPOSICIÓN para Ingreso na categoría de PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS. SERGAS.

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA O INGRESO NA CATEGORÍA DE PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS. SERGAS.

 No Diario oficial de Galcia do Xoves, 7 de marzo de 2019, o Servizo Galego de Saúde,  convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS.

  Nº PRAZAS . Total 75 (  Libres:  24, Promoción interna: 38  e  quenda discapacitados: 4)

 REQUISITOS DE TITULACIÓN: Graduado Eso ou CM FP ou equivalente 

ACCESO: As persoas interesadas poderán participar neste proceso selectivo por algún dos seguintes sistemas de aceso: acceso libre, acceso de persoas con discapacidade ou promoción interna.

 SISTEMA SELECCIÓN concurso-oposición.

TAXAS. como requisito necesario para participar no proceso selectivo deberase aboar previamente en concepto de dereitos de exame o importe de 25,81 euros  ( VER no Dog pto 2.3.2. Exención e bonificación no aboamento da taxa.)

  PRAZO: As solicitudes de participación poderán presentarse desde o 15 de marzo ata o 30 de abril de 2019, ambos días incluídos.

VER  SOLICITUDES, TEMARIOS, BAREMO ETC NO DOG QUE SE ADXUNTA