Concurso-Oposición Técnico/as en COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Sergas

No DOG do luns 3 de xuño de 2019, o servizo galego de Saúde  ( SERGAS)  convoca  concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

 Nº DE PRAZAS: 312 LIBRES, 386 de promoción interna, 37 discapacidade xeral, 37 discapacidade intelectual .

TOTAL :772  PRAZAS

Selección : Concurso- Oposición 

 Taxas : 25,81 euros ( ver exencións por  minusvalía, familas numerosas, desempregado mais de 6 meses, etc)

 Prazo: dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Solicitudes: As persoas que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán cubrir unha única solicitude de participación, en modelo normalizado, a través da Oficina Virtual do Profesional (Fides/expedient-e/Sección de Procesos/OPE

VER TEMARIOS, COMO INSCRIBIRSE, ETC NO DOG QUE DE ADXUNTA