CONVOCATORIA PROBAS AVALIACION DE COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 e 3

 COMPETENCIAS CLAVE 2018

 A consellería de Economía, Emprego e Industria , publica no o Dog do  26 febreiro 2018,  a convocatoria das probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación

 COMPETENCIAS CLAVE QUE SE CONVOCAN

Convócanse probas nos dous niveis de cualificación profesional 2 e 3, nas seguintes

Competencias Clave:

  • Comunicación en lingua galega.
  • Comunicación en lingua castelá.
  • Comunicación en lingua estranxeira (inglés).
  • Competencia matemática.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E PRAZO

A participación nestas probas deberá formalizarse presentando unha solicitude segundo o modelo do anexo I desta resolución, dirixida ao Instituto Galego das Cualificacións.

 O prazo  a partir do día seguinte á publicación desta resolución no DOG , ata o 23 de marzo de 2018.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede. xunta.gal).

Para presentar as solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia,

REALIZACIÓN DAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

. O lugar de realización das probas de avaliación en competencias clave será exposto na páxina web (http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave) da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

O calendario da convocatoria inclúese no anexo II desta resolución.

O/a candidato/a realizará unha proba por cada unha das competencias clave  convocadas nas cales se inscribise. A duración da proba en cada competencia clave é dunha hora.

Todas as persoas candidatas deberanse presentar no horario que figura no anexo  II para ser chamadas por orde alfabética en chamamento único.

Para realizar as probas as persoas aspirantes deberán ir provistas do documento nacional de identidade, do número de identificación de estranxeiros ou do pasaporte. Tamén deberán levar bolígrafo de tinta de cor azul ou negra.

Nas probas de competencia matemática poderase acudir con calculadora.

O exame das competencias clave en matemáticas estará redactado en galego e castelán; os exames de comunicación en lingua galega, comunicación en lingua castelá e de comunicación en lingua inglesa estarán redactados na lingua obxecto da proba.

Non se permitirá o acceso ao recinto onde se realicen as probas con teléfonos móbiles, axendas electrónicas ou calquera outro instrumento de que se poida valer o aspirante para auxiliarse na realización do exercicio. Non se habilitará no recinto ningún servizo de recollida de móbiles

ANEXO II

Calendario do procedemento

 Prazo de presentación de solicitudes Desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 23 de marzo de 2018
Publicación da lista provisional de admitidos 23 de abril de 2018
Presentación de alegacións Ata o 27 de abril de 2018

 

Publicación da lista definitiva de admitidos 9 de maio de 2018

 

Realización das probas:

Competencias clave de nivel 2

Competencias clave de nivel 3

 

Os dous niveis o sábado día 12 de maio de 2018

 

Publicación dos resultados provisionais das probas

 

7 de xuño de 2018

 

Presentación de reclamacións Ata o 13 de xuño de 2018

 

Publicación dos resultados definitivos das probas

 

27 de xuño de 2018

Lugar e horarios das probas

Na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria publicarase o lugar de realización das probas.

Ver DOG EN DOCUMENTO ADXUNTO