Convocatoria probas Celga

  • Formación
  • Galicia

No Dog do luns 25 de marzo de 2019,  a Consellería de Cultura e Tursimo publica a Resolución polas que se convocan as probas para a obtención dos certificados Celga 1, 2, 3 e 4. Para máis información consultar o enlace:

. O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, este entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190325/AnuncioG0535-200319-0005_gl.html