CONVOCATORIA OPOSICIONS XUNTA GALICIA 2018. ( DOG 7 MARZO 2018)

DOG 7 MARZO 2018: CONVOCATORIA OPOSICIONS XUNTA GALICIA

. A1. CORPO SUPERIOR DA ADMINISTRACIÓN XERAL  

Nº Prazas:  38 acceso libre (3 para persoas con discapacidade)

Titulación : Título universitario oficial de grao, licenciatura, enxeñería, arquitectura ou equivalente

Sistema selección : Oposición

. A2. CORPO DE XESTIÓN  DA ADMINISTRACIÓN XERAL  

Nº Prazas:  30 acceso libre (4  para persoas con discapacidade)

Titulación : Título universitario oficial de grao,  enxeñería Técnica,  arquitectura técnica  ou equivalente ( 3 cursos completos da licenciatura)

Sistema selección : Oposición

. C2. CORPO  AUXILIAR   DA ADMINISTRACIÓN XERAL  

Nº Prazas: 53 acceso libre (7 para persoas con discapacidade)

Titulación : Graduado Eso ou equivalente

Sistema selección : Oposición

Nota orientadora:  é equivalente ao graduado en ESO  ( so a efectos laborais)  os seguintes estudios:  graduado escolar,  certificado de estudios primarios, 1º ciclo da Eso ,Ciclo Medio de FP ou FP1,   probas de acceso a Fp aprobadas,  bacharelato elemental e a proba de acceso a universidade de maiores de 25 anos

. CATEGORÍA 001: CAMAREIRO /A LIMPADOR // AXUDANTE COCIÑA) DO GRUPO  V DE PERSOAL LABORAL FIXO da Xunta de Galicia

Nº Prazas: 76, acceso libre (7 para persoas con discapacidade)

Titulación : Escolaridade Obrigatoria

Sistema selección : Fase de Oposición ( exame)  e Fase de Concurso (experiencia  na mesma categoria en calquera  Administración pública  )

SUBGRUPO A1 ESCALA DE ENXEÑEIROS, ESPECIALIDADE DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS,  corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Nº Prazas: 9 ( 5  acceso libre e 4 promoción interna)

As persoas aspirantes só poderán participar nunha das quendas citadas: promoción interna ou acceso libre.

Titulación:  título de enxeñeiro de camiños, canais e portos ou máster nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro de camiños, canais e portos.

Sistema selección : Oposición

SUBGRUPO A2, ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS, ESPECIALIDADE ENXEÑARÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,

 Nº Prazas: 5 ( 3  acceso libre e 2 promoción interna)

Titulación:  título enxeñeiro técnico de obras públicas ou graduado nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro técnico de obras públicas.

Sistema selección : Oposición

SUBGRUPO A2, ESCALA DE SUBINSPECCIÓN URBANÍSTICA,  corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

 Nº Prazas: 3 ( 2  acceso libre e 1 promoción interna)

Titulación:  arquitecto técnico ou enxeñeiro técnico de Obras Públicas ou graduado nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de arquitecto técnico ou de enxeñeiro técnico de obras públicas.

Sistema selección : Oposición

SUBGRUPO A1, ESCALA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN, prazas do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

 Nº Prazas: 4 ( 3  acceso libre e 1 promoción interna)

 Titulación: licenciado ou graduado nunha titulación de calquera rama.

 Sistema selección : Oposición

SUBGRUPO A1, ESCALA DE ENXEÑEIROS, ESPECIALIDADE DE ENXEÑARÍA AGRONÓMICA do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Nº Prazas: 6 ( 3  acceso libre e 3 promoción interna)

Titulación: título de enxeñeiro agró nomo ou máster nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro agrónomo

Sistema selección : Oposición

SUBGRUPO A2, ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS, ESPECIALIDADE DE ENXEÑARÍA TÉCNICA AGRÍCOLA,  corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nº Prazas: 8 ( 4  acceso libre e 4 promoción interna)

Titulación: título de enxeñeiro técnico Agrícola ou graduado nunha titulación que habilite para o exercicio da profesión de enxeñeiro técnico agrícola.

Sistema selección : Oposición

 

INFORMACION PARA TODAS AS CONVOCATORIAS PUBLICADAS:

  PRAZO: O prazo para presentar as solicitudes será de vinte (20) días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

( Publicado no Dog do 7 de Marzo de 2018.  !!!!!ATA o 27 de Marzo  !!!!!

 FORMA DE CUBRIR A SOLICITUDE: O modelo de solicitude estará  no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «Función pública»–«Procesos selectivos»–«Xeración e presentación de solicitudes de procesos selectivos», en dúas modalidades, segundo se dispoña ou non de certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) ou DNI electrónico.

Despois de premer a modalidade de solicitude elixida, as persoas solicitantes deberán consignar todos os datos que aparecen na pantalla e posteriormente validalos e confirmalos.

EXENTA DE PAGAMENTO:

Do importe total da taxa:

– As persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %

. – As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Do 50 % do importe:

– As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría xeral.

– As persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data da publicación desta convocatoria no DOG e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Mais información na   Xunta de Galicia, e na sua web (  en función pública, procesos selectivos)   e no Dog do 7 de marzo de 2018 ( en oposicións e concursos)