Listas funcionarios interinos PROFESORES e MESTRES TALLER Institutos Politécnicos Marítimo Pesqueiros

Listas funcionarios interinos Profesores e Mestres Taller Institutos Politécnicos Marítimo Pesqueiros

O  DOG do 28 de febreiro de 2018 publica a resolución pola que se acorda o peche e a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros

O artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE nº 106, do 4 de maio), dispón que «para exercer a docencia nas diferentes ensinanzas reguladas na presente lei será necesario estar en posesión das titulacións académicas correspondentes e ter a formación pedagóxica e didáctica que o Goberno estableza para cada ensino»

 Estará dispensado da posesión do citado título ou, cando sexa o caso, da formación equivalente ao máster de Formación Pedagóxica e Didáctica o persoal aspirante que acredite ter, con anterioridade ao 1 de outubro de 2009, algún dos seguintes requisitos:

. Estar en posesión do título profesional de especialización didáctica, do certificado de aptitude pedagóxica (CAP) ou do certificado de cualificación pedagóxica.

. Estar en posesión do título de mestre, diplomado en profesor de educación xeral básica, mestre de ensino primario, licenciado en Pedagoxía ou en Psicopedagoxía. Así mesmo, tamén estarán exentos os que estivesen cursando algunha das tres anteriores titulacións e tivesen cursado 180 créditos destas na citada data do 1 de outubro de 2009.

.Ter impartido docencia durante dous cursos académicos completos ou, na súa falta, durante 12 meses exercidos en períodos continuos ou descontinuos, en centros públicos ou privados debidamente autorizados, nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, ou de bacharelato, ou de formación profesional, conforme o previsto na disposición transitoria cuarta do Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro.

O prazo para a presentación das solicitudes de inclusión estará aberto desde o 1 de marzo ata o 15 de xullo de 2018.

O modelo de solicitude de inscrición está dispoñible no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de <Listas de  contratación>.

ANEXO I

Escala e especialidade (persoal funcionario)

– Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Dereito.  A1

– Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Procesos de Cultivo Acuícola. A1

-Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Navegación Marítima. A1

-Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Pesca Marítima. A1

-Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Inglés Marítimo. A1

-Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Medicina Subacuática e Hiperbárica. A1

– Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Intervencións Subacuáticas e Hiperbáricas. A1

-Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Comunicacións. A1

– Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Máquinas e Instalacións Mariñas. A1

– Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Procesos Sanitarios. A1

-Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Formación e Orientación Laboral. A1

– Escala de mestres de taller de Institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Traballos Técnicos de Mergullo. A2

– Escala de mestres de taller de Institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en Máquinas e Produción. A2

 

MAIS INFORMACION NO DOG QUE PODES VER ABAIXO EN DOCUMENTO ADXUNTO