Prazas vacantes no Concello de Pontevedra incluídas na OEP do ano 2017.

Concello de Pontevedra  DOG 22 01 2019

ANUNCIO de convocatoria para prover varias prazas pola quenda libre (OEP 2017).

No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOP) número 10, do 15 de xaneiro de 2019, publicáronse as bases xerais e específicas que rexen a convocatoria para o acceso a diversas prazas vacantes no Concello de Pontevedra incluídas na OEP do ano 2017.

Prazas convocadas:

3 administrativos/as . Subgrupo C1. oposición libre.

1 Auxiliar administrativo. Subgrupo C2. oposición libre.

8  operarios . Clase persoal de Oficios .oposición libre.

 O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín oficial del Estado e os sucesivos anuncios publicaranse no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra e no taboleiro de editos da Corporación nos termos establecidos nas bases.

 Publicado no BOE do martes 5 de febrero de 2019

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». ATA O 25 DE FEBREIRO

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el tablón de edictos de la corporación