PROBAS LIBRES CODIX: Certificación galega de competencias dixitais en ofimática

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia  da Xunta de Galica, no Dog do 13 de marzo de 2018, convoca as  probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática

Obxecto:  A obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras a superación dunha proba presencial na cal se acreditarán os coñecementos, as capacidades e as destrezas definidos no Plan formativo ofimático de Galicia.

Poden participar nestas probas todas aquelas persoas maiores de 16 anos, ou que os cumpran antes da finalización do prazo de inscrición, inscritas como usuarias da rede CeMIT.

Solicitudes de participación :  As persoas que desexen participar nas probas presenciais deberán inscribirse a través da intenet na páxina web de CeMIT https://cemit.xunta.gal

Con carácter previo á inscrición é necesario darse de alta como usuario/a da rede CeMIT. Nesta alta previa é imprescindible facilitar unha conta persoal de correo electrónico.

. O prazo para a inscrición será de sete (7) días naturais a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte. ATA O 20 DE MARZO 

. Soamente se poderá presentar unha solicitude de inscrición por persoa participante; serán excluídas automaticamente aquelas persoas solicitantes que figuren inscritas en máis dunha localidade ou horario. .

Unha vez que remate o prazo de inscrición e aplicados os criterios de selección que se recollen na base quinta, publicarase a relación provisional de persoas admitidas en cada unha das localidades na páxina web da rede CeMIT (https://cemit.xunta.gal), así como a listaxe de reservas e de excluídas

Taxas de exame: 10,20 euros

VER  CONVOCATORIA NO DOG DO 13 DE MARZO DE 2018 E AS, PRAZAS CONVOCADAS, DATAS, LUGAR E HORARIO  NO PTO 3 DO DOG  QUE SE ADXUNTA