PROBAS para a obtención dos Certificados de LINGUA GALEGA, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018

  • Formación
  • GALICIA

 No DOG do  Martes, 13 de marzo de 2018,  a consellería Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Xunta de Galicia, convoca  as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018

Persoas destinatarias

As persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.

. Datas de realización das probas

Celga 4: 26 de maio de 2018.

Celga 2: 27 de maio de 2018.

Celga 3: 2 de xuño de 2018.

Celga 1: 3 de xuño de 2018.

Estas datas poderán mudarse por razóns de forza maior ou para a mellor administración das probas.

As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada nos puntos sexto e sétimo será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, este entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Contía das taxas de exame: o importe correspondente á inscrición nas probas Celga é de 15,93 euros.

Mais información no Dog que se adxunta