Proceso selectivo para o ingreso na escala de AUXILIARES DE CLÍNICA. Xunta Galicia

PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO NA ESCALA DE AUXILIARES DE CLÍNICA  . Xunta Galicia

No dog do Luns, 25 de febreiro de 2019 , a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia convoca o PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO NA ESCALA DE AUXILIARES DE CLÍNICA,

NUMERO DE PRAZAS CONVOCADAS:

trescentas cinco (305) prazas da escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, polas quendas de acceso libre e promoción interna. Resérvanse setenta e seis (76) prazas para seren cubertas pola quenda de promoción interna.

 REQUISITOS ENTRE OUTROS:

  • Titulación: estar en posesión ou en condición de obter o título de técnico/a auxiliar de clínica (FP 1º), técnico/a auxiliar de enfermaría (módulo profesional nivel 2, rama sanitaria) ou técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría (FP de grao medio, familia profesional sanidade).

Non poderán participar no proceso selectivo as persoas que xa pertencen como persoal laboral fixo á categoría 003 do grupo IV do persoal laboral da Xunta de Galicia.

  • Pagar as taxas correspondentes ver exentos de pagamento ou  descontó do 50%

O SISTEMA SELECTIVO é o de concurso-oposición

.1. Fase de oposición

O programa que rexerá as probas selectivas é o que figura como anexo I desta convocatoria.

consistirán na superación dos  exercicios, todos eles eliminatorios e obrigatorios.

 .2. Fase de concurso. valoración ás persoas aspirantes que superaron a fase de oposición dos s méritos  de formación e experiencia

SOLICITUDES:

O prazo para formalizar telematicamente as solicitudes será de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).  ATA 0 25 DE MARZO

 

VER DOGA ABAIXO EN DOCUMENTO ADXUNTO