Selección 25 traballadores LIMPEZA DE PRAIAS e Lista Agarda ( contrato 3 meses, 18 h semanais, 3 horas diarias) . Concello de CANGAS

PROCESO SELECTIVO Á CONTRATACIÓN DE 25 TRABALLADORES/TRABALLADORAS PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DAS PRAIAS DE CANGAS EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL CON PREVISIÓN DE LISTA DE AGARDA

Publicado no BOP de Pontevedra de data 05/04/2019

 Do total das prazas 2, estarán reservadas para ser cubertas por persoas cun grado de discapacidade igual ou superior ao 33% compatible coas funcións a desenvolver.

 

As contratacións serán de carácter laboral temporal a tempo parcial na modalidade de obra ou servizo, por un período de tres meses entre o 15/06/2019 e o 14/09/2019 cunha xornada laboral 18 horas semanais, distribuídos en xornadas diarias de 3 horas, de 07:00h a 10:00h, cos descansos regulamentarios.

As quendas, que a continuación se sinalan, serán distribuídas entre as persoas seleccionadas en función da puntuación obtida no proceso selectivo:

3 persoas serán contratadas de domingo a venres

4 persoas serán contratadas de sábados a xoves

1 persoa será contratada de venres a mércores

10 persoas serán contratadas de xoves a martes

7 persoas serán contratadas de mércores a luns

O procedemento de selección dos aspirantes será o de oposición libre.

 

PRAZO de dez días hábiles a contar dende o primeiro día hábil seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, en horario de atención ao público.  Publicado no BOP de Pontevedra de data 05/04/2019 ( PRAZO ATA O 19 DE  ABRIL)

As instancias deberán presentarse no modelo específico deste proceso selectivo debidamente asinado que como Anexo II

Os/as interesados/interesadas presentarán xunto coa instancia no modelo indicado cuberto e asinado a seguinte documentación:

  • Resgardo acreditativo do pagamento das taxas. Este pago deberá facerse previa obtención da correspondente folla de liquidación da Tesourería do Concello.
  • Fotocopia simple por ámbalas dúas caras, do DNI/NIE.
  • Copia cotexada da cualificación de minusvalía, no caso de aspirar as prazas reservadas a tal fin.

SISTEMA DE SELECCIÓN

O sistema selectivo é a oposición libre e consistirá na realización de dúas probas:

1.- PROBA DE COÑECEMENTOS PRÁCTICOS

Exercicio escrito obrigatorio e eliminatorio. Os aspirantes contestarán por escrito a un test de 25 preguntas relacionadas co temario anexo,

TEMARIO

O temario terá por obxecto avaliar os coñecementos e habilidades para desenvolver as funcións propias do cargo. Comprenderá aspectos como a limpeza medio ambiental e en concreto, das praias e da súa contorna: a recollida, tratamento e xestión dos diferentes tipos de residuos e coñecementos xerais sobre o municipio segundo o temario que a continuación se detalla:

1.- Estudo das praias do municipio

Localización

Superficie

Praias aptas para o baño

Praias con bandeira azul

2.- Xestión de residuos

A recollida selectiva: clases de colectores e clasificación dos residuos

Residuos perigosos e contaminantes e o seu tratamento

Tratamento das algas e outros residuos orgánicos

Este exercicio estará redactado en idioma galego, se ben aqueles aspirantes que desexen facelo en castelán deberán facelo constar expresamente na súa solicitude de participación no proceso selectivo.

2. PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA: Estarán exentos da realización deste exercicio os/as aspirantes que acrediten ao tribunal antes da realización da proba a posesión do CELGA

LISTA DE AGARDA

O tribunal incluirá na súa proposta unha lista de agarda que será utilizada para cubrir as baixas ou renuncias que se produzan entre os aspirantes que obtiveron a contratación, así como para as novas necesidades do servizo de limpeza de praias durante os anos 2019, 2020 e 2021, ordenados exclusivamente polo resultado do proceso selectivo.

MAIS INFORMACION: no concello de Cangas e nas Bases que se adxuntan