VARIAS PRAZAS FUNCIONARIOS e LABORAIS INTERINOS . DEPUTACION DE PONTEVEDRA. Prazo ata o 18 de xaneiro agas prazas incluidas no Boppo da rectificación

PRAZAS DE INTERINOS NA DEPUTACION DE PONTEVEDRA ( BOPPO Venres 4  xaneiro 2019)

CONVOCATORIA PARA CUBRIR INTERINAMENTE VARIAS PRAZAS VACANTES NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO E NA RPT DE PERSOAL LABORAL FIXO DA DEPUTACIÓN

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente, por razóns de urxencia e inaprazable necesidade, varias prazas e postos de traballo vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral fixo, por quenda libre

PRAZAS CONVOCADAS:

DÚAS PRAZAS DE TÉCNICA OU TÉCNICO MEDIO DE ADMÓN. Grupo A2, por quenda libre

DÚAS PRAZAS DE ADMINISTRATIVA OU ADMINISTRATIVO. Grupo C1, por quenda libre

UNHA PRAZA DE TÉCNICA OU TÉCNICO FITOPATÓLOGO Grupo A1, por quenda libre

UNHA PRAZA DE ARQUITECTA OU ARQUITECTO Grupo A1, por quenda libre

UNHA PRAZA TÉCNICA OU TÉCNICO DE MANTEMENTO, Grupo A2, por quenda libre

UNHA PRAZA TÉCNICA OU TÉCNICO EN ORIENTACIÓN E PROCURA DE EMPREGO, Grupo A2, por quenda libre

UNA PRAZA DE TÉCNICO DE XESTIÓN CULTURAL Grupo A2, por quenda libre

UNHA PRAZA DE ANALISTA DE LABORATORIO Grupo C1, por quenda libre

UNHA PRAZA TÉCNICA OU TÉCNICO INFORMÁTICO Grupo C1, por quenda libre

UNHA PRAZA DE CONDUTORA OU CONDUTOR MAQUINISTA grupo C2, por quenda libre

UNA PRAZA DE OPERARIA OU OPERARIO AGRÍCOLA Grupo E, por quenda libre

TRES POSTOS AUXILIAR TÉCNICO DE GABINETE DIDÁCTICO C1

TRES POSTOS DE TRABALLO DE SUBALTERNOS DE OFICIOS VARIOS E

SISTEMA DE SELECCIÓN

O sistema de selección determínase nas bases específicas de cada unha delas ( corrección de erros no BOPO DPO 9 DE XANEIRO DE 2019) que se adxunta . SISTEMA SELECCION OPOSICION

SOLICITUDES

As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas deberán facelo constar mediante o modelo oficial a través do formulario web. ( pto 5  das bases)

PRAZO para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).ATA o 18 de xaneiro agas as prazas que sinala o BOPO da rectificación que remata o  23 de xaneiro ( administrativa/o, Tec fitopatologo, Arquitecto/a, Ax  Tecnicos de Gabinete Didáctico)

DEREITOS DE EXAME

Prazas integradas no grupo A1:  35 €

Prazas integradas no grupo A2: 30 €

Prazas ou postos do grupo C1: 25 €

Prazas integradas no grupo C2: 20 €

Prazas ou postos do grupo E: 15 €

Están exentas de pagar os dereitos de exame as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % que deberán acreditar coa documentación correspondente.

PARA MAIS INFORMACIÓN PODES MIRAR O BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ABAIXO EN DOCUMENTO ADXUNTO