Bolsa de Emprego OPERARIOS-PEÓNS, Grupo E. Concello de Vigo

O concello de Vigo publica no BOPPO  do venres 16 de abril de 2021, as bases para a formación  dunha Bolsa de Emprego de operario-peón, grupo E, para o concello de Vigo 

REQUISITOS, entre outros,  certificado de escolaridade ou estudios primarios ou equivalente

competente.

SISTEMA DE SELECCIÓN:  oposición libre

1º exercicio: Consistirá en contestar por escrito, no tempo que estableza o órgano de selección, a un cuestionario tipo test de 20 preguntas relacionadas coas materias que integran o temario que figura anexo a estas bases

2º. exercicio.- resolver un ou varios supostos teóricos-prácticos ou, realizar as tarefas que proporá o órgano de selección, relacionadas coas materias obxecto do temario específico

3º exercicIo: coñecemento da lingua galega. Estarán exentos da realización deste exercicio os/as aspirantes que manifesten ou acrediten posuír o título CELGA 2 ou equivalente

SOLICITUDES

  • Prazo solicitudes: 17/04/2021 – 26/04/2021

MAIS INFORMACIÓN : Nas bases que se adxuntan e no enlace seguinte

https://sede.vigo.org/expedientes/oposicions/plaza.jsp?id=423&lang=ga