Listas Contratación OFICIAL 1º FONTANEIROS/AS. Concello de MOAÑA

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, Boppo, do  11 novembro 2020, publícase a cponvocatroria dun Proceso selectivo para a   CONFECCIÓN DUNHA LISTAXE DE CONTRATACIÓN PARA O POSTO DE OFICIAL 1ª FONTANEIRO DO CONCELLO DE MOAÑA

Requisitos, entre outos:

.  Posuír unha titulación mínima de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente

. Estar en posesión do permiso de conducir B.

. Estar en posesión do carné profesional de instalador de fontanería.

. Declaración xurada comprometéndose a conducir vehículo municipal.

Nota aclaratoria:  é equivalente  áo Graduado Eso, a nivel laboral,  o Graduado escolar e o Certificado  de Estudios Primarios.

Non  é equivalente  o Certificado de Escolaridade

Solicitudes de participación: instancia dirixida á Sra. Alcaldesa – presidenta da Corporación, segundo o modelo establecido que se publicará xunto coas bases, xunto a documentación esixida no pto 4 das bases

O prazo para presentar as solicitudes será de dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no BOP. remataría  o sábado 21 ao ser non hábil remata o luns 23 de novembro

Procedemento selectivo:  concurso -oposición.

Fase Concurso ( méritos, experiencia e formación ) , A puntuación máxima non poderá superar os 2 puntos, por todos os conceptos, equivalentes ao 20% da puntuación total do proceso.

Fase Oposición ( Exercicios: test e proba práctica): A puntuación  nesta fase  será de 8 puntos por todos os conceptos, equivalentes ao 80% da puntuación total do proceso selectivo e constará dos seguintes exercicios

O período de contratación de cada persoa terá unha duración igual ao tempo que dure a circunstancia que orixine a contratación ou nomeamento

MIS INFORMACIÓN nas bases que se adxuntan e/ou na sede electrónIca do Concello de Moaña