Prazos Matrículas de COMPETENCIAS CLAVE N2, N3, Probas ACCESO a CICLOS MEDIO FP e Probas Libres da ESO

Resumo de Prazos: 

. CONVOCATORIA DAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE ( DOG do 5 de marzo de 2021) 

Prazo de matricula do 6 de marzo ata o 7 de abril do 2021.

 

. PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

O Prazo de Presentación :  entre os días 15 ao 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos ( DOG 9 de febreiro de 2021)

 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Nota Importante sobre as Probas acceso FP  !!!!!!!!!!!

 – PROBAS DE ACCESO A CICLO MEDIO FP ( Pax 7 do Dog)

Ver estructura das probas artigo 20, pax 10 do Dog

Ver exencións: Artigos 21 e 22 , pax 11 e seguintes

Exención da  parte Cientifico- Técnica as persoas que teñan e acrediten , como mínimo, do tempo equivalente a un ano de experiencia laboral a xornada completa, con independencia do campo profesional en que se traballase.

As persoas interesadas deberán cumprir este requisito con anterioridade á conclusión do período de inscrición para as probas. En caso de traballadores e traballadoras por conta allea, a documentación para presentar será o informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou da mutualidade laboral en que se estivese afiliado/a, onde conste a empresa e o período de contratación (documento 10).

-PROBAS DE ACCESO A CICLO  SUPERIOR FP  ( pax 19 do Dog)

Ver  estructura  das probas no artigo 29 ,  artigo 34, pax 15 do Dog

Ver exencións: Artigos 36 , pax 20 e seguintes

Ver  exención con vida laboral : ésta ten que estar relacionada segundo a familia profesional a que pertenza a cualificación profesional  e pode verse no anexo VIII e IX  desta orde.

 

. CONVOCATORIA PROBAS LIBRES DA ESO (Graduado en Educación Secundaria) , Convocatorias de Maio e Setembro  ( DOG 12 de febreiro de 2021)

Prazos de Matrícula:

 Convocatoria de maio: 8 de marzo ao 18 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.

– Convocatoria de setembro: 1 de xullo ao 8 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos

 

Os resúmes de cada convocatoria  e  Dog correspondentes,  atópanse nesta web abaixo en datos adxuntos ( en azul)