PROBAS ACCESO CICLOS FORMATIVOS FP GRAO MEDIO e GRAO SUPERIOR

PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

No DOG do Xoves 5 de xaneiro de 2023, a Conselleria de Educación da Xunta de Galicia, publica a orde  pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2023.

RESUMO DA ORDE :

Artigo 7 : Información e orientación sobre as probas de acceso:  “Todos os institutos de educación secundaria que impartan ciclos formativos de formación profesional e os centros integrados de formación profesional deberán ofrecer ás persoas interesadas información e orientación sobre estas ensinanzas, así como sobre o procedemento de inscrición e desenvolvemento das probas de acceso”.

Artigo 10: Conservación da cualificación das partes superadas: “Quen realizase a proba de acceso a ciclos formativos de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia nos anos 2021 ou 2022 e non a superase na súa totalidade poderá solicitar a conservación da cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou superior a cinco para esta convocatoria. En caso de solicitar a conservación, non poderá examinarse desa parte ou desas partes da proba”

CAPÍTULO II : PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO (ED312C)

REQUISITOS das persoas participantes: ter dezasete anos ou facelos no ano natural de realización da proba.

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN, segundo o modelo do anexo I

. PRAZO DE PRESENTACIÓN  do 27 de febreiro ao 10 de marzo de 2023.

.ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN PROBA DE ACCESO A GRAO MEDIO,

a) Parte sociolingüística:

– Lingua Castelá.

– Lingua Galega.

– Ciencias Sociais.

b) Parte matemática:

– Matemáticas

c) Parte científico-técnica:

– Ciencias da Natureza.

– TecnoloxíaMatemáticas.

EXENCIÓNS VER Artigo 21 y 22

CALENDARIO:

. 17 de marzo:  relación provisoria de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba:

. do 20 ao  24 de marzo:  reclamacións contra a listaxe provisoria

. 12 de abril:  relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba

. 25 de MAIO de 2023 : Realización da Proba de Acceso aos Ciclos de Grao Medio

.  5 de xuño: relación provisoria de cualificacións

. do  5 ata o día 9 de xuño:  reclamacións contra a listaxe provisoria, no mesmo centro onde se realizase a inscrición.

. 21 de xuño: A relación definitiva de cualificacións

 

CAPÍTULO III. PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR (ED312D)

. REQUISITOS das persoas participantes: ter dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba

PRAZO DE PRESENTACIÓN do 23 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2023anexo II

 ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN Proba de Acceso aos Ciclos de Grao Superior

a) Parte común:

– Lingua Galega.

– Lingua Castelá.

– Matemáticas

b) Parte específica. Organizarase con base en tres opcións, A, B e C, en función das familias profesionais e dos ciclos formativos a que posibilita o acceso, segundo se establece no anexo VII.

A persoa aspirante deberá elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a solicitude de inscrición para a proba, escollendo dúas das tres materias das cales desexe ser examinado:

– Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (Inglés ou Francés) e Filosofía.

– Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física.

– Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química e Bioloxía.

EXENCIÓNS : VER Artigos 35 y 36

CALENDARIO:

. 10 de febreiro: relación provisoria de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba

.  do 13 ao 17 de febreiro:  reclamacións contra a listaxe provisoria  no mesmo centro onde se realizase a inscrición

. 13 de marzo:  A relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba

20 DE ABRIL de 2023 Realización da PROBA DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO SUPERIOR

. 3 de maio: relación provisoria de cualificacións

.  do  3 ao 9 de maio:  reclamacións contra a listaxe provisoria, no mesmo centro onde se realizase a inscrición.

. 1 de xuño : relación definitiva de cualificacións

PRESENTACION SOLICITUDES  PROBAS ACCESO A CM  e CS FP

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario  normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C ou ED312D), disponible na aplicación informática «Ciclosprobas» https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do), accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal).

Tamén se poderán presentar as solicitudes na secretaría de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2022/23.O centro de inscrición elixido pola persoa solicitante tomarase como referencia para a asignación da sede de realización da proba de acceso.

As persoas  interesadas deberán cubrir a solicitude a través da aplicación «Ciclosprobas» (https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do), que xerará un documento en formato PDF co formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C/ ED312D),que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

VER DOG ABAIXO EN DOCUMENTO ADXUNTO E OS ANEXOS  con modelo solicitudes, exencións da totalidade ou partes das probas, etc