Xunta de goberno

Organigrama funcional do Patronato Municipal Beiramar

PRESIDENTE
D. Salvador Meira Corrales

VOGAIS
Dna. Rosa Solla Veiga
Dna. Coral Rios Santome
D. Fco Javier Carro Piñeiro
D.Ezequiel Fernandez Cancelas

A aministración xeral e os servicios dividense nos seguintes negociados:

*ADMINISTRACIÓN XERAL:

Intervención
Secretario
Tesoureiro
Administración
Encargado xeral

*SERVICIOS:

Asesoramento a emprendedores (Técnica local de emprego)
Informacion , Orientacion e Prospección de Emprego (Orientadora profesional)

Programas que se desenvolven no patronato

FORMACIÓN:

Cursos de formación profesional ocupacional
Accións formativas para desempregados
Acciós formativas dos programas integrados
Accións formativas f.s.e.

EMPREGO:

Programas de cooperación local.

FORMACIÓN DE EMPREGO

Escolas obradoiro
Obradoiros de emprego

MentalPress

MentalPress