Presidenta

A Presidenta, designada pola Alcaldesa, ostenta as seguintes atribucións:

a) Representar ao Padroado.
b) Redactar o orden do día, convocar e presidir e levantar as sesións da
Xunta de Goberno.
c) Dirixir e impulsar as obras e servicios que afecten ao Padroado e fosen acordados, recabando os asesoramentos técnicos necesarios.
d) Exercer a superior dirección do persoal.
e) Ordear a publicación dos acordos do Padroado.
f) Adoptar en caso de urxencia e baixo a súa responsabilidade as medidas necesarias e adecuadas dando conta ao Padroado.
g) Ordear pagos nos termos legalmente previstos.

Enderezo: Patronato Municipal Beiramar
A Carrasqueira - 36950 Tirán s/n - Moaña
Teléfono: 986 314200
Fax: 986 314280
Horario público: 9 - 14 h.
Responsable da  Área: