Estatutos

Estatutos Do Patronato Municipal Beiramar

O Patronato Municipal “Beiramar” é un Organismo Autónomo local de carácter administrativo, constituído polo Concello de Moaña, ao amparo do artigo 85 da Lei 7/85, de dous de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, con personalidade xurídica propia e patrimonio especial, que fixa o seu domicilio no lugar de Tirán, Carrasqueira s/n, Moaña.

O Padroado ten como fins esenciais, entre outros, a xestión de programas de formación, emprego e desenvolvemento local.

Para consultar o anuncio completo, referencia: Boletin Oficial de Pontevedra, número 230, de data 28 de novembro de 2007, páx 53.